1. týden: U zajíce Edy

Rozvoj sluchového vnímání a sluchové pozornosti

1. Pondělí

1. Úterý

1. Středa

1. Čtvrtek

1. Pátek

Pro děti už určitě máte vytisknuté mapy z úvodní stránky. Můžou si vybarvit holčičku nebo chlapečka na začátku cesty a tento týden je čeká  se svými úkoly zajíc Eda.
Také Edu (obrázek výše) jim, prosím, vytiskněte a přečtěte jim, co jim Eda vzkazuje.

 

První týden se budeme věnovat sluchové pozornosti a sluchovému vnímání.

Správně a dostatečně rozvinuté sluchové vnímání

je jeden ze základních předpokladů pro správný nácvik čtení a psaní.

Ovšem nejen to.

Pokud se u dítěte sluchové vnímání nerozvíjí dostatečně, nebo se nerozvíjí rovnoměrně, může to vést k následkům v podobě obtíží při rozlišování hlásek, při skládání slabik či slov.

Potíže se projevují i při rozlišování hlásek ve slově, to znamená, že například při psaní diktátů neumí správně napsat všechny hlásky ve slově – místo kostka napíší: koska.

Děti  pak zaměňují písmena, vynechávají je, neslyší délku samohlásek, a proto nepíší čárky nad písmenka apod.

Dítko s nerozvinutým sluchovým vnímáním má posléze potíže i při osvojování gramatických pravidel – například při určování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách: dy – di, ty – ti apod.

Se sluchovým vnímáním jde ruku v ruce i sluchová paměť.

Při nedostatečně rozvinuté sluchové paměti mají děti potíže i při běžném výkladu učiva, nebo nereagují na pokyny učitele.

Sluchové vnímání a sluchovou paměť děti plně využívají při každé hodině ve škole – i v takových hodinách, jako je výtvarka nebo tělocvik.

Výuka cizího jazyka je z počátku pro malé děti vedena výhradně orální cestou – děti anglická slovíčka nečtou, z důvodu obtížnosti čtení anglických slov, a se slovíčky se seznamují jen sluchovou cestou. Plně tedy využívají opět jen sluchové vnímání.

Z toho všeho tedy jasně vyplývá, že rozvíjet sluchové vnímání a pozornost je opravdu důležité nejen pro správný nácvik čtení a psaní v 1. třídě, ale že je tato obast důležitá pro celé následné vzdělávání.

Jak jsme si už uvedli výše, sluchová pozornost souvisí se sluchovou pamětí, a ta souvisí s porozuměním čteného nebo slyšeného textu.

A porozumění textu je další důležitou součástí výuky, a to ve všech předmětech. Například i v matematice –  abychom uměli odpovědět na otázku ve slovní úloze: O kolik jablek má babička více než děda? je zapotřebí porozumět textu, zapamatovat si ho a utvořit správnou odpověď.

Sluchové vnímání tedy potřebujeme skutečně téměř při každé činnosti během výuky či vzdělávání.

Tato oblast je tedy velmi důležitá. Běžně se i stává, že rodiče z důvodu potíží dítěte ve výuce žádají vyšetření na PPP, protože mají podezření na nějakou poruchu učení, a v poradně přitom nejsou poruchy učení potvrzeny a rodičům je doporučeno pro odstranění potíží  právě rozvíjení  a procvičování sluchového vnímání.

Proto čím dříve se dostatečně věnujeme této oblasti, tím více předcházíme výše zmíněným potížím.

 

Pro rozvoj celé oblasti sluchového vnímání  existuje spousta cvičení a my si v tomto týdnu některé z nich ukážeme.

Klikněte vpravo nahoře na PONDĚLÍ nebo na tlačítko ” Další lekce ” a jdeme na to.  ?