2. týden: U orla Karla

 Rozvoj zrakového vnímání; zraková oblast 

Další oblastí, která je důležitá pro bezproblémový nácvik čtení a psaní je

zraková oblast.

Do zrakové oblasti spadá hned několik kategorií, které by mělo mít před nástupem do školy dítě zvládnuto a na tyto kategorie se postupně během tohoto týdne zaměříme.

– orientace v prostoru a na ploše
– zrakové rozlišování (barvy, velikost a tvar)
– zrakové rozlišování podobných a stranově obrácených tvarů
– zraková analýza a syntéza,
– figura a pozadí
– oční pohyby  (levo-pravý pohyb očí)
– zraková paměť

Všechny tyto uvedené kategorie je potřeba důkladně před nástupem do 1. třídy posilovat a uvedeme si i důvody. 

Orientace na ploše souvisí s uměním zorientovat se, kde je jaké cvičení. Pokud dítko dostane pokyn, že má vypočítat příklady vpravo nahoře a neví, kde to je, ztrácí drahocenný čas, který potřebuje k výpočtu. Tyto potíže se následně projevují i při orientaci v textu.

Na práci s textem a orientaci v textu je kladen během výuky od první třídy velký důraz. Například v gramatice jsou pokládány otázky typu: najdi ve větě sloveso, najdi v textu větu, která je rozkazovací…apod. Dítě může perfektně umět poučky a poznat tyto pojmy samostatně, ale jakmile se neumí zorientovat v textu, je to na výsledcích velmi znát.
Děti s nedostatečně rozvinutým zrakovým vnímání mají potíže například i v orientaci v mapách – a například v zeměpisu je práce s mapou základ.

Pravolevá orientace je důležitá z důvodu, aby děti dodržovaly tvar písmen  a nepsaly je zrcadlově – toto se nejčastěji projeví  zrcadlovým psaním otazníku, číslice 3 nebo písmene S. Něketeré děti napíší celé slovo zrcadlově a přitom rozdíl nevnímají.

Právě orientaci v prostoru a na ploše a pravolevé orientaci  se budeme hned v úvodu tohoto týdne věnovat.

Nejnáročnější formou zrakového vnímání  je rozlišování podobných a stranově obrácených tvarů, které jsou velmi důležitou složkou pro vnímání tvaru písmen a jejich rozlišování.

Zrakové rozlišování a hledání drobných rozdílů a vnímání detailů je důležité hned v úvodu nácviku čtení a psaní.

Mezi některými písmenky jsou totiž jen drobné rozdíly v detailech –

například malá tiskací písmenka: b – d, a – e, h – k ,

stejně tak u psaných písmen:

A při nerozvinutím zrakovém vnímání dítko tyto rozdíly nevnímá.

Zrakové vnímání však děti uplatňují i v matematice, například u číslic: 6 – 9 , 3 – 8.

Na zrakové vnímání se hodně spoléháme také při učení cizího jazyka, u chemických vzorečků apod.

To už však narážíme také na zrakovou paměť.

Ta je důležitá nejen pro zapamatování si tvaru písmenka, ale později také pro zapamatování si čteného textu –  a to mimo jiné plně souvisí s učením, jak jej klasicky známe. To znamená, že dítě si díky zrakové paměti umí vybavit v paměti, co v sešitě či učebnici bylo napsáno.

 

Opět tedy vidíte, že zrakovou oblast využíváme během celého procesu vzdělávání, nejen v 1. třídě.

Klikněte vpravo nahoře na PONDĚLÍ  nebo na “Další lekce” a můžeme začít zrakové vnímání procvičovat.

Další lekce