2. týden: U zajíce Edy

Rozvoj sluchového vnímání a sluchové pozornosti

Tento týden povede vaše děti v pracovních listech zajíc Eda. ? 

PUSŤTE SI TOTO ÚVODNÍ VIDEO K LEKCI 2
A MŮŽEME ZAČÍT:

2. Pondělí

2. Úterý

2. Středa

2. Čtvrtek

2. Pátek

Tento týden se budeme věnovat sluchové pozornosti a sluchovému vnímání.

Správně a dostatečně rozvinuté sluchové vnímání

je jeden ze základních předpokladů pro správný nácvik čtení a psaní.

Ovšem nejen to.

Pokud se u dítěte sluchové vnímání nerozvíjí dostatečně, nebo se nerozvíjí rovnoměrně, může to vést k následkům v podobě obtíží při rozlišování hlásek, při skládání slabik či slov.

Potíže se projevují i při rozlišování hlásek ve slově, to znamená, že například při psaní diktátů neumí správně napsat všechny hlásky ve slově – místo kostka napíší: koska.

Děti  pak zaměňují písmena, vynechávají je, neslyší délku samohlásek, a proto nepíší čárky nad písmenka apod.

Dítko s nerozvinutým sluchovým vnímáním má posléze potíže i při osvojování gramatických pravidel – například při určování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách: dy – di, ty – ti apod.

Se sluchovým vnímáním jde ruku v ruce i sluchová paměť.

Při nedostatečně rozvinuté sluchové paměti mají děti potíže i při běžném výkladu učiva, nebo nereagují na pokyny učitele.

Sluchové vnímání a sluchovou paměť děti plně využívají při každé hodině ve škole – i v takových hodinách, jako je výtvarka nebo tělocvik.

Výuka cizího jazyka je z počátku pro malé děti vedena výhradně orální cestou – děti anglická slovíčka nečtou, z důvodu obtížnosti čtení anglických slov, a se slovíčky se seznamují jen sluchovou cestou. Plně tedy využívají opět jen sluchové vnímání.

Z toho všeho tedy jasně vyplývá, že rozvíjet sluchové vnímání a pozornost je opravdu důležité nejen pro správný nácvik čtení a psaní v 1. třídě, ale že je tato obast důležitá pro celé následné vzdělávání.

Jak jsme si už uvedli výše, sluchová pozornost souvisí se sluchovou pamětí, a ta souvisí s porozuměním čteného nebo slyšeného textu.

A porozumění textu je další důležitou součástí výuky, a to ve všech předmětech. Například i v matematice –  abychom uměli odpovědět na otázku ve slovní úloze: O kolik jablek má babička více než děda? je zapotřebí porozumět textu, zapamatovat si ho a utvořit správnou odpověď.

Sluchové vnímání, jak sami vidíte, potřebujeme skutečně téměř při každé činnosti během výuky či vzdělávání.

Doufám, že jsem vás nyní nevystrašila, to nebylo záměrem. Jen poukazuji na skutečnost, proč je tato oblast tolik důležitá. Běžně se i stává, že rodiče z důvodu potíží dítěte ve výuce žádají vyšetření na PPP, protože mají podezření na nějakou poruchu učení, a v poradně přitom nejsou poruchy učení potvrzeny a rodičům je doporučeno pro odstranění potíží  právě rozvíjení  a procvičování sluchového vnímání.

Proto čím dříve se dostatečně věnujete této oblasti, tím více předcházíte výše zmíněným potížím.

 

Pro rozvoj celé oblasti sluchového vnímání  existuje spousta cvičení a my si v tomto týdnu některé z nich ukážeme.

Klikněte vpravo nahoře na PONDĚLÍ a jdeme na to.  ?